Rozejm w Gazie? Hamas odpowiada: jesteśmy za.

Globalne Południe
Udostępnij artykuł

Wyższy rangą urzędnik Hamasu, Osama Hamdan, powiedział libańskiemu Al Mayadeenowi że „ruch Hamas z zadowoleniem przyjmuje uchwałę, ponieważ obejmuje ona zawieszenie broni, pomoc dla Palestyńczyków i negocjacje w sprawie wymiany więźniów”. Gazeta dwa dni później opublikowała dokument uzgodniony przez polityczne biuro Hamasu i Sekretariat Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu stanowiący odpowiedź na propozycje rozejmu. Określa precyzyjnie jak przebiegać mają 3 fazy planu pokojowego:

Podstawowe zasady porozumienia

Oto podstawowe zasady porozumienia między stroną izraelską i palestyńską w Gazie dotyczące wymiany zatrzymanych i więźniów, a także osiągnięcia trwałego spokoju.

Ramy te mają na celu uwolnienie wszystkich izraelskich jeńców w Strefie Gazy, w tym cywilów i żołnierzy, niezależnie od ich statusu (żywy czy zmarły) czy czasu trwania przetrzymywania. W zamian nastąpiłoby uwolnienie uzgodnionej liczby więźniów przetrzymywanych w izraelskich więzieniach, aby osiągnąć stan pokoju.

Aby osiągnąć trwałe zawieszenie broni, proponuje się podjęcie następujących kroków: wycofanie sił izraelskich ze Strefy Gazy, odbudowa Gazy i zniesienie blokady. Obejmuje to otwarcie wszystkich przejść granicznych, aby ułatwić przemieszczanie się mieszkańców i nieskrępowany transport towarów.

Umowa ramowa składa się z trzech powiązanych i wzajemnie powiązanych etapów, jak następuje:

Pierwsza faza (42 dni)

1. Obie strony zgadzają się tymczasowo zaprzestać działań wojskowych, a siły izraelskie wycofają się na wschód, z dala od gęsto zaludnionych obszarów, aby zająć pozycje wzdłuż granicy w całej Strefie Gazy. Obejmuje to Oś Filadelfijską i Dolinę Gazy (oś Netzarim i rondo w Kuwejcie), jak opisano poniżej.

2. Tymczasowe wstrzymanie codziennych lotów (zarówno wojskowych, jak i rozpoznawczych) nad Strefą Gazy, ograniczone do 10 godzin, przedłużone do 12 godzin w dni przeznaczone na wymianę jeńców i więźniów.

3. Porozumienie zawiera postanowienia dotyczące powrotu wysiedleńców do odpowiednich miejsc zamieszkania, wraz z wycofaniem sił z Osi Filadelfijskiej i Doliny Gazy (w szczególności osi Netzarim i ronda Kuwejtu).

 1.  Trzeciego dnia (po uwolnieniu trzech więźniów) siły izraelskie całkowicie wycofają się z przejścia granicznego w Rafah, całej Osi Filadelfijskiej i na wschód od ulicy al-Rashid do ulicy Salah al-Din. Wszystkie obiekty i instalacje wojskowe na tym obszarze zostaną zdemontowane najpóźniej do siódmego dnia. Od pierwszego dnia wysiedleńcy zaczną wracać do swoich domów (bez broni), a mieszkańcy będą mogli cieszyć się nieograniczonym przemieszczaniem się po całej Strefie Gazy. Ponadto pomoc humanitarna będzie od początku docierać ulicą al-Rashid bez ograniczeń.
 2. Do 22 dnia siły izraelskie wycofają się z centralnych obszarów Strefy Gazy, w szczególności z osi Netzarim i osi ronda Kuwejtu, do pobliskiego obszaru przygranicznego. Wszystkie obiekty i instalacje wojskowe w tej strefie zostaną zdemontowane. Wysiedlone osoby będą w dalszym ciągu powracać do swoich domów w całej Strefie Gazy, bez broni, ze szczególnym naciskiem na ułatwienie im powrotu z południa na północ. Umowa zapewnia nieograniczoną swobodę przemieszczania się ludności na wszystkich obszarach Strefy Gazy.
 3. Od pierwszego dnia dostarczana będzie znaczna ilość pomocy humanitarnej, materiałów humanitarnych i paliwa, łącznie 600 ciężarówek dziennie. Obejmuje to 50 ciężarówek z paliwem, i 300 przydzielono dla regionów północnych. Pomoc wesprze funkcjonowanie elektrowni i działalność handlową, a także zapewni sprzęt do usuwania gruzu, rehabilitacji szpitali i potrzeb operacyjnych w służbie zdrowia i piekarniach w Gazie. Ta pomoc humanitarna będzie kontynuowana na wszystkich etapach obowiązywania umowy.

4. Wymiana jeńców pomiędzy obiema stronami:

W tej początkowej fazie Hamas uwolni 32 izraelskich jeńców, w tym zarówno żyjące osoby, jak i szczątki zmarłych. Do tej grupy zaliczają się kobiety (zarówno cywile, jak i żołnierki), dzieci (do 19 roku życia, które nie są poborowymi), osoby starsze (powyżej 50 roku życia) oraz chorzy lub ranni cywile. W zamian zostanie zwolniona uzgodniona liczba więźniów przetrzymywanych w izraelskich więzieniach i ośrodkach detencyjnych.

 1. Hamas uwolniłby wszystkich żyjących izraelskich jeńców, w tym cywilne kobiety i dzieci (w wieku poniżej 19 lat, które nie są poborowymi). W zamian „Izrael” zgadza się uwolnić 30 kobiet i dzieci za każdego uwolnionego izraelskiego jeńca, na podstawie list dostarczonych przez Hamas, według daty ich schwytania.
 2. Hamas uwolni wszystkich żyjących izraelskich więźniów, w tym osoby starsze (powyżej 50. roku życia) oraz chorych i rannych cywilów. W zamian „Izrael” zgadza się na uwolnienie 30 starszych osób (powyżej 50. roku życia) i wszelkich chorych lub rannych więźniów cywilnych na każdego izraelskiego jeńca, w oparciu o listy dostarczone przez Hamas, posortowane według najstarszych aresztowań.
 3. Hamas uwolniłby wszystkie żyjące izraelskie jeńczynie i rekrutki w zamian za uwolnienie „Izraela” 50 zatrzymanych ze swoich więzień na każdą uwolnioną izraelską więźniarkę (30 skazanych na dożywocie, 20 na inne wyroki) na podstawie list dostarczonych przez Hamas.

5. Mechanizm wymiany zatrzymanych i więźniów pomiędzy obiema stronami w pierwszej fazie:

 1. Trzeciego dnia Hamas uwolni trzech izraelskich jeńców, priorytetowo traktując cywilów. Siódmego dnia Hamas uwolni trzech izraelskich jeńców, priorytetowo traktując cywilów.
 2. Następnie Hamas będzie co siedem dni zwalniał trzech izraelskich więźniów, zaczynając od kobiet (w miarę możliwości zarówno cywilnych, jak i żołnierek), priorytetowo traktując uwolnienie wszystkich żyjących więźniów, zanim zajmie się transportem części ciała i szczątków zmarłego.
 3. W zamian „Izrael” zwolni uzgodnioną liczbę więźniów w izraelskich więzieniach na każdego uwolnionego izraelskiego jeńca, pod warunkiem, że stanie się to jednocześnie i tego samego dnia, zgodnie z listami dostarczonymi przez Hamas.
 4. W szóstym tygodniu Hamas zwolni pozostałych więźniów objętych tym etapem. W zamian uzgodniona liczba więźniów zostanie zwolniona z izraelskich więzień jednocześnie i tego samego dnia, na podstawie list dostarczonych przez Hamas.
 5. Do siódmego dnia Hamas ujawni dostępne informacje dotyczące liczby izraelskich więźniów, którzy mają zostać uwolnieni na tym etapie, pod warunkiem, że „Izrael” dostarczy Hamasowi i właściwym władzom międzynarodowym odpowiednich informacji na temat więźniów palestyńskich i osób przetrzymywanych w Strefie Gazy, w szczególności tych aresztowany po 7 października 2023 r.
 6. 22 dnia „Izrael” zwolni wszystkich więźniów, którzy zostali ponownie przetrzymywani w wyniku porozumienia z Giladem Szalitem.
 7. Jeżeli liczba izraelskich więźniów, którzy mają zostać zwolnieni na tym etapie, nie osiągnie 32, Hamas uzupełni zwolnienie częściami ciała lub szczątkami zmarłego z tych samych kategorii, które zostały określone na tym etapie. W zamian „Izrael” zwolni wszystkie kobiety, dzieci (poniżej 19 lat), pacjentów i osoby starsze (powyżej 50 roku życia), które zostały aresztowane w Strefie Gazy po 7 października 2023 roku.

Oczekuje się, że taka wymiana nastąpi w piątym tygodniu tej fazy.

 1. Standardy i kryteria wymiany na tym etapie będą miały zastosowanie do dwóch osób, Hishama al-Sayyeda i Avery Mengistu, jeśli potwierdzi się, że żyją.
 2. Proces wymiany uzależniony jest od dotrzymania warunków porozumienia, które obejmują wstrzymanie działań wojskowych obu stron, wycofanie sił izraelskich wzdłuż granicy, w tym Osi Filadelfijskiej i przejścia w Rafah, ułatwienie powrotu wysiedleńców do ich domów oraz zapewnienie nieograniczonego dostępu pomocy humanitarnej.

6. Wyzwoleni więźniowie palestyńscy nie zostaną ponownie przetrzymywani pod tymi samymi zarzutami, z powodu których zostali pierwotnie przetrzymywani. „Izrael” nie będzie ponownie osadzał tych więźniów w więzieniach w celu odbycia pozostałej części kary, ani nie będzie wymagał od nich podpisania jakichkolwiek dokumentów jako warunku ich zwolnienia. Środkom tym będą towarzyszyć niezbędne procedury prawne zapewniające zgodność z niniejszymi warunkami.

7. Wymienione powyżej zasady i kryteria wymiany zatrzymanych i więźniów w pierwszym etapie nie stanowią podstawy do negocjowania kryteriów wymiany w drugim etapie.

8. Najpóźniej do 16 dnia rozpoczną się rozmowy pośrednie między obiema stronami w celu sfinalizowania kryteriów wymiany zatrzymanych, w tym poborowych i pozostałych osób, do drugiej fazy. Proces ten musi zostać zakończony i uzgodniony przed końcem piątego tygodnia tej fazy.

9. Organizacja Narodów Zjednoczonych, jej agencje (w tym UNRWA) i inne organizacje będą aktywnie angażować się w świadczenie usług humanitarnych na wszystkich obszarach Strefy Gazy; zobowiązanie to będzie kontynuowane na wszystkich etapach porozumienia.

10. Renowacja infrastruktury (w tym energii elektrycznej, wody, ścieków, komunikacji i dróg) na wszystkich obszarach Strefy Gazy rozpocznie się natychmiast od pierwszego dnia. Do usuwania gruzu i odbudowy zostanie wykorzystany sprzęt niezbędny do obrony cywilnej, robót publicznych i usług komunalnych. Proces ten będzie trwał przez wszystkie fazy umowy.

11. Zapewnione zostaną niezbędne dostawy i zasoby, aby zapewnić zakwaterowanie wysiedleńcom, którzy stracili domy w czasie wojny, zapewniając co najmniej 60 000 tymczasowych domów i 200 000 namiotów

12. Przez przejście Rafah będzie mogła przejechać ustalona liczba rannych żołnierzy [Hamasu i PIJ] (co najmniej 50 dziennie). Zostaną zniesione ograniczenia w podróżowaniu, a przepływ towarów i handel zostaną wznowione od pierwszego dnia tego etapu.

13. Trwać będą przygotowania i plany odbudowy zniszczonych podczas wojny domów, obiektów cywilnych i infrastruktury. Osoby poszkodowane otrzymają wsparcie i odszkodowanie pod nadzorem kilku krajów i organizacji, w tym Egiptu, Kataru i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

14. Wszystkie procedury z tego etapu zostaną przeniesione do etapu drugiego, obejmującego tymczasowe zaprzestanie działań wojskowych przez obie strony, akcję pomocy, zapewnienie schronienia, wycofanie sił izraelskich, zaprzestanie lotów i inne, do czasu ogłoszenia trwałego spokoju, oznaczające trwałe zaprzestanie działań wojennych i wrogich, które wchodzi w życie.

Negocjacje będą kontynuowane pod gwarancją mediatorów do czasu, aż obie strony uzgodnią kryteria wymiany jeńców i zatrzymanych w drugiej fazie.

Faza druga (42 dni):

15. Zapowiedź przywrócenia trwałego spokoju, co oznacza trwałe zaprzestanie działań wojennych i wrogich, nabierze mocy przed wymianą jeńców-jeńców pomiędzy obiema stronami.

Wymiana ta obejmie wszystkich pozostałych przy życiu izraelskich jeńców płci męskiej (zarówno cywilów, jak i żołnierzy) w zamian za uzgodnioną liczbę więźniów z izraelskich więzień i więźniów z izraelskich ośrodków zatrzymań. Dodatkowo obejmuje całkowite wycofanie sił izraelskich ze Strefy Gazy.

Trzecia faza (42 dni):

16. Obie strony dokonają wymiany wszystkich części ciała lub szczątków zmarłych po ich przybyciu i identyfikacji.

17. Zainicjowane zostaną plany odbudowy Strefy Gazy, zaplanowane na trzy do pięciu lat, obejmujący odbudowę domów, obiektów cywilnych i infrastruktury w celu wsparcia i rekompensaty dla wszystkich dotkniętych grup. Wysiłki te będą nadzorowane przez kilka krajów i organizacji, w tym Egipt, Katar i Organizację Narodów Zjednoczonych.

18. Zakończenie całkowitego oblężenia Strefy Gazy wiąże się z otwarciem wszystkich przejść granicznych, zwłaszcza przejścia w Rafah, aby ułatwić przepływ mieszkańców i towarów. Ponadto niezwykle istotne jest zapewnienie nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej na wszystkich obszarach Strefy Gazy.

Gwarantem niniejszej umowy mają być:

Katar, Egipt, Stany Zjednoczone, ONZ, Turcja, Rosja i Chiny


Udostępnij artykuł
Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *